Kontakt z galerią
od poniedziałku do piątku od 10:00 do 17:00
Pełne dane kontaktowe
14dni na zwrot
darmowa
dostawa
Promocja
Filtrowanie
Kategoria/technikanie wybrano
Tematykanie wybrano
Obrazy na prezentnie wybrano
Cenanie wybrano
Szerokośćnie wybrano
Wysokośćnie wybrano
Kolor obrazunie wybrano
Kierunki w sztucenie wybrano
Sortowaniedomyślnie
wyczyść filtry
Filtruj
Zobacz kategorie

ZWROTY I REKLAMACJE

ZWROT TOWARU PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dostarczenia towaru klientowi przez przewoźnika lub w przypadku osobistego odbioru od dnia odebrania towaru z siedziby Art Foundation sp. z.o.o. lub innego miejsca uzgodnionego wcześniej z klientem.
 4. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
 5. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Art Foundation sp. z.o.o. nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki od  Art Foundation sp. z.o.o. do konsumenta tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Art Foundation sp. z.o.o. (np. dostawa w sobotę, wysyłka zagraniczna).
 6. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:
  •  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 8. Art Foundation sp. z.o.o. nie stosuje polityki towarów zastępczych.
 9. Art Foundation sp. z.o.o. – przed zwrotem towaru prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu ustalenia terminu i adresu zwrotu - w związku z pandemią.  Zwrot towaru prosimy wysyłać

Art. Foundation sp. z o.o.

ul. Zagórze 2/5

61-112 POZNAŃ

Tel. +48 604 305 569  lub +48 784 435 032  

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00. 

e-mail: kontakt@gallerystore.pl

 

PROCEDURA REKLAMACJI TOWARÓW ZAKUPIONYCH ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO GALLERYSTORE.PL

 1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Art Foundation sp. z.o.o. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez pracowników Art Foundation sp. z.o.o., którzy stwierdzą czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
 2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji wskazane jest podanie numeru zamówienia.
 3. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.
 4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 5. Towar powinien zostać przysłany kompletny, do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień.
 6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży.
 7. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji. Dostarczenie towaru jest bezpłatne; w tym celu klient powinien skorzystać z usług przewoźnika DHL Express (Poland) Sp. z o.o.
 8. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Art Foundation sp. z.o.o. wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu, Art Foundation sp. z.o.o. jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.

Reklamacje

Przesyłki do reklamacji prosimy wysyłać na adres:

Art. Foundation sp. z o.o.

ul. Zagórze 2/5

61-112 POZNAŃ

Tel. +48 604 305 569  lub +48 784 435 032  

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00. 

e-mail: kontakt@gallerystore.pl

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Art Foundation sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-753) przy ul. Bóżniczej 15/m6.
 2. Z administratorem danych możesz się kontaktować poprzez adres email kontakt@gallerystore.pl, telefonicznie pod numerem 604305569 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez email daneosobowe@gallerystore.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu obsługi odstąpienia od umowy – podstawą prawną jest niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z zawarcia umowy z konsumentem, jeżeli dotyczy;
  • w celu obsługi reklamacji dotyczącej zawartej umowy obejmującej wykonanie obowiązków wynikających z umowy sprzedaży – podstawą prawną jest niezbędność do   wykonania obowiązków wynikających  z zawarcia umowy
  • w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes  administratora.
 5. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane prze okres obsługi zwrotu lub reklamacji. Okres przetwarzania może być każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżleli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 6. Przysługuje Ci prawo do: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyłeś administratorowi tj. do otrzymania od administratora danych osobowych  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu masowego. Możesz przesłać te dane  innemu administratorowu danych.
 7. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 8.  Podanie danych osobowych jest wymagane przez administratora w celu przyjęcia i obsługi odstąpienia od umowy lub reklamacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez administartora jest brak możliwości przyjęcia i rozpatrzenia  oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub reklamacji.

ZWROT TOWARU PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dostarczenia towaru klientowi przez przewoźnika lub w przypadku osobistego odbioru od dnia odebrania towaru z siedziby Art Foundation sp. z.o.o. lub innego miejsca uzgodnionego wcześniej z klientem.
 4. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
 5. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Art Foundation sp. z.o.o. nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Art Foundation sp. z.o.o.
 6. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:
  •  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 8. Art Foundation sp. z.o.o. nie stosuje polityki towarów zastępczych.
 9. Art Foundation sp. z.o.o. – Zwrot towaru prosimy wysyłać, po uprzednim kontakcie mailowym lub telefonicznym;

Art. Foundation sp. z o.o.

ul. Zagórze 2/5

61-112 POZNAŃ

Tel. +48 604 305 569  lub +48 784 435 032  

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00. 

e-mail: kontakt@gallerystore.pl

 

PROCEDURA REKLAMACJI TOWARÓW ZAKUPIONYCH ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO GALLERYSTORE.PL

 1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Art Foundation sp. z.o.o. zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez pracowników Art Foundation sp. z.o.o., którzy stwierdzą czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
 2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji wskazane jest podanie numeru zamówienia.
 3. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.
 4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 5. Towar powinien zostać przysłany kompletny, do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień.
 6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży.
 7. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji. Dostarczenie towaru jest bezpłatne; w tym celu klient powinien skorzystać z usług przewoźnika DHL Express (Poland) Sp. z o.o.
 8. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Art Foundation sp. z.o.o. wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu, Art Foundation sp. z.o.o. jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.

Reklamacje

Przesyłki do reklamacji prosimy wysyłać na adres:

Art. Foundation sp. z o.o.

ul. Zagórze 2/5

61-112 POZNAŃ

Tel. +48 604 305 569  lub +48 784 435 032  

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00. 

e-mail: kontakt@gallerystore.pl

 

Dane osobowe

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Art Foundation sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-753) przy ul. Bóżniczej 15/6.
 2. Z administratorem danych możesz się kontaktować poprzez adres email kontakt@gallerystore.pl, telefonicznie pod numerem 604305569 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez email daneosobowe@gallerystore.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu obsługi odstąpienia od umowy – podstawą prawną jest niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z zawarcia umowy z konsumentem, jeżeli dotyczy;
  • w celu obsługi reklamacji dotyczącej zawartej umowy obejmującej wykonanie obowiązków wynikających z umowy sprzedaży – podstawą prawną jest niezbędność do   wykonania obowiązków wynikających  z zawarcia umowy
  • w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.
 5. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane prze okres obsługi zwrotu lub reklamacji. Okres przetwarzania może być każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżleli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 6. Przysługuje Ci prawo do: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyłeś administratorowi tj. do otrzymania od administratora danych osobowych  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu masowego. Możesz przesłać te dane  innemu administratorowu danych.
 7. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 8.  Podanie danych osobowych jest wymagane przez administratora w celu przyjęcia i obsługi odstąpienia od umowy lub reklamacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez administartora jest brak możliwości przyjęcia i rozpatrzenia  oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub reklamacji.